Bibliografia historyczna

zebrana z forum
Związku Szlachty Polskiej

Przesłali ją na forum:
Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, Robert Baranowski
i Jan P. Strawiński

(Ze względów technicznych i ograniczeń czasowych webmaster strony nie mógł zastosować zasad opisu bibliograficznego. Każda nowa pozycja jest umieszczana na końcu listy i w postaci wystepującej w źródle).


Bibliografia dotycząca ziemi ostrowskiej autorstwa Witolda Suskiego - http://www.powiatostrowmaz.pl/files/479/44f2d5ec9c3b2/bibliografia.pdf


1. Bogusław Kreja. Słowotwórstwo Polskich nazwisk. Struktury sufiskalne. Kraków 2001.

2. Piotr Mysłakowski. Opowieści rypińskie. Warszawa 1998.

3. Opr. Jan Orzechowski. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591 - 1795. Seria A Metryki chrztów, Tom II. Kosciół sw. Jana Chrzciciela 1621 - 1636. Radom 2001.

4. Opr. M. Jaglarz, W. Krawczuk, D. Kupisz, Z. Pietrzyk, W. Urban, E. Wierzba. Regestry z metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego i stężyckiego z lat 1574 - 1795. Czesc I: 1574 - 1659. Radom 2001.

5. Opr. Jan Ziołek. nieznane losy uczestników powstań narodowych. Lublin 2000.

6. Zbigniew Sroczyński. Sroczyńscy. Opowieści rodzinne. Krakow 2001.

7. Jan Wroniszewski. Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Ossolineum 2001.

8. Benjamin Meirtchak. "Żydzi - żołnierze Wojsk Polskich polegli na frontach II Wojny Światowej. Warszawa 2001.

9. Red. A. Oselski, A. Kociszewski, I. Kotowicz - Borowy. Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego. Ciechanów 2000.

10. R. Bielecki, A. Biernat, M. Gmurczyk-Wrońska, S. Górzyński, P. Uniegowski, A.Wroński. Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles z Paryżu. Warszawa 1999.

11. Red. H. Dubowiak, L.J. Malinowski. Wileński Słownik Biograficzny. Bydgoszcz 2002.

12. Mirosław Gajewski. Nasze podwileńskie ojczyzny. Wilno 2002.

13. Czesław Malewski. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wilno 2002.

14. Mieczysław Jackiewicz. Polacy na Litwie 1918 - 2000. Warszawa

15. Robert Bielecki. Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831 - 1879. Warszawa 1992.

16. Opr. T. Czerniawska, A. Jaroszewicz. Rzymsko - katolicki cmentarz kalwaryjski w Mińsku na Białorusi. Warszaa 1996.

17.Opr. A.T. Tyszka. Nekrologi "Kuriera warszawskiego 1821 - 1939. T-1. 1821 - 1845. Warszawa 2001.

18. Artur Brzozowicz. Jan Małachowski założycieł miasta Końskie Wielkie. Warszawa 1997.

19. Irena Rolska - Boruch. Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych lubelszczyzną 1500 - 1700.Lublin 1999.

20. Urszula Bijak. Nazwy miejscowe południowej części dawnego woj. mazowieckiego. Kraków 2001.

21. Urszula Wójcik. Nazwy miejscowe dawnego woj. rawskiego. Warszawa 2001.

22. Jerzy Zenkiewicz. Litwa na przestrzeni wieków i jej powiazania z Polską. Toruń 2001.

23. Wiktoria Śliwowska. Syberia w życiu i pamieci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych. Warszawa 2000.

24. A. Lewkowska, J. Lewskowski, W. Walczak. Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Warszawa 2000.

25. Nasze Kościoły T 1 cz. 3, Archidiecezja Mohylowska- Witebszczyzna,T 1 cz. 1. Archidiecezja mohylowkska - Mohylowszczyzna, T1 cz. 2 Diecezja mińska. Reprint. Warszawa 2001.

26. Paweł Ptaszyński. Zakon Bożogrobców na Ziemi Dobrzyńskiej. Rypin 1999.

27. Agata i Zbigniew Judyccy. Rodacy w obcych mundurach. Toruń. 2001.

28. Opr. Barbara i Andrzej Biernatowie. Cmentrz Powazkowski w Warszawie. Warszawa 1994.

29. Opr. Tadeusz Maria Rutkowski. Cmentarz Polski w Zytomierzu. Warszawa 1999.

30. Alfred Znamierowski. Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa 2003.

31. Red. H. Grala. Rejestr przysiegowy szlachty Wielkiego Ksiestwa Litewskiego 1655 r. Tom IV. Moskwa 1999.

32. Siergiej Lisenko. Eugeniusz Czerniecki. Prawobieriezna szliachta kince XVIII - piersza polowina XIX stolecia. Spisy .
Biala Cerkiew 2002. Ukraina.

33. Red. Wojciech Gutowski. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, tom 1 woj. pomorskie, cz, 1. powiaty pucki i mirachowski.
Toruń 2000.

34. Czesław Gil OCD. Słownik polskich karmelitanek Bosych 1612 - 1914". Kraków 1999.

35. Dorota Michaluk. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI - XVII wieku. Toruń 2002.

36. Red. Kazimierz Głowacki. Historyczne miasta regionu sandomiersko - kieleckiego XIII - XX w. Kielce 2001.

37. Andrzrej Wyczański. Szlachta polska XVI w. Warszawa 2001.

38. Maria Irena Kwiatkowska. Groby polskie na cmentarzach Rzymu. Warszawa 1999.

39. Grzegorz Piwnicki. Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na poczatku XX wieku. Toruń 2001.

40. Roma Nurkowski. "Ziemiaństwo polskie Kresów Północno - Wschodnich 1864 - 1904. Warszawa 2001.

41. Leszek Zalewski. Ziema liwska. Warszawa 2002.

42. Jarosław Maciej Zawadzki. 1000 najpopularniejszych nazwisk polskich. Warszawa 2002.

43. Edward Klisiewicz. Nazwy miejscowe tarnopolszczyzny. Kraków 2001.

44. Katarzyna Skowronek. Współczesne nazwisko polskie. Kraków 2001.

45. Małgorzata Jaracz. Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku. Bydgoszcz 2001.

46. Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki. Opowieści grójeckie. Włocławek.2002.

47. Ks. Władyslaw Sarna. Opis powiatu krośnieńskiego pod wzgledem geograficzno - historycznym. Reprint. Krosno 1997.

48. Jacek Tokarski. Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. Warszawa 2001.

49. Grzegorz Rakowski. Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi. Warszawa 2001.

50. Grzegorz Rakowski. Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie. Warszawa 2001.

Pszczółkowski A.A., Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Familia. Warszawa 2000.

Góralski Zbigniew, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.

Górska-Golaska Krystyna , Górscy Herbu Boża Wola - Przodkowie i Potomkowie Generała Franciszka Górskiego, PTPn, Poznań 2000.

Los Jakub, Pamietnik towarzysza chorągwi pancernej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

Skorobohaty Aleksander D., Diariusz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

Sikorski Andrzej, Mysłakowski Piotr, Rodzina matki Chopina, FAMILIA, Warszawa 2000.

Jemiołowski Mikołaj, Pamiętnik - Dzieje Polski zawierający (1648 -1679), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

Ziemianie polscy XX wieku - Słownik biograficzny, Część 5, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XV, Warszawa 1904 -1917 [reprint Poznań, Wydawnictwo Heroldium, Poznań 2000].

Słownik sarmatyzmu, pod redakcja Andrzeja Borowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Szweda Adam, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.

Dumanowski Jarosław, Hrabiowie na Lubrancu. Dzieje fortuny magnackiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Genealogia - Studia i Materiały Historyczne, tom 12-13, Wydawnictwo Historyczne, Poznań - Wrocław 2001.

Leitgeber Sławomir, O życiu towarzyskim w Wielkopolsce w XIX i XX wieku, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Piniński Piotr, Ostatni sekret Stuartów. Dzieci Karoliny księżnej Albany, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego - Nowej Serii, Tom V, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.

Heraldyka i okolice, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.

Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego, Kraków 1897 [reprint Poznań 2002, Wydawnictwo "Heroldium"].

Kempa Tomasz, Dzieje rodu Ostrogskich, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2002.

Nowicki Ryszard, Skórzewscy. Własciciele dóbr Labiszyńskich, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2002.

Sekowski Roman, Herbarz szlachty słąskiej, Tom I, Videograf II, Katowice 2002.

Chłapowski Dezydery, Potworowscy - Kronika rodzinna, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.

Jerzy Zenkiewicz, Litwa na przestrzeni wiekow. UMK, 2001

Herbarz Compendium Kojalowicza, Heroldium, 2002

Album armorum nobilium regni Poloniae, opracowała B.Terlińska, UMCS, 2001

Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach AGAD w Warszawie opracowała Anna Wajs, DiG, 2001

Henryk Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Neriton, 2001

Smak biesiady, pod redakcją Jarosława Eichstaedta, Tow.Przyjaciół Muzeum Wnetrz Dworskich w Ożarowie, 2000

Krystyna Bockenheim, Dworek, kontusz, karabela, Wyd. Dolnośląskie, 2002

Zuzanna Sawicka, Koń w życiu szlachty w XVI-XVIII w., Wyd.A. Marszałek, 2002

Słownik sarmatyzmu, redaktor Andrzej Borkowski, Wyd. Literackie, 2001

Andrzej Wasko, Romantyczny sarmatyzm, Arcana, 2001

Marek Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII w., Wyd. A. Marszałek, 2002

Ryszard Przybyliński, Hetman Wielki koronny Mikołaj Mielecki (ok.1540-1585), Wyd. A. Marszałek, 2002

Tomasz Kempa, dzieje rodu Ostrogskich, Wyd. A. Marszałek, 2002

Red.A.Rachuba, S.Górzyński, H.Manikowska; Heraldyka i okolice, DiG, 2002

J. Baranowski, M. Libicki, A. Rottermund, M. Starnawska; Zakon Maltański w Polsce, DiG, 2002

Chorążyczewski Waldemar, Roszak Stanisław, Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, ISBN 83-231-1440-4, ss. 162, 2002 IX

Czaja Roman, Urzędnicy miejscy Torunia do roku 1454, ISBN 83-87639-24-9, TNT, ss. 233, 2000 - II

Dygdała Jerzy, Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. 1. Województwo pomorskie. Powiaty pucki i mirachowski, ISBN 83-87639-27-3, ss. 196, 2000 - XII

Dygdała Jerzy, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793, Toruń, ss. , 2003 II

Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar (red.), Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Toruń, ss. 422, 2001 - XII

Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar (red.), Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), Toruń, ss. 442, 1998

Kempa Tomasz, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608) - Wojewoda Kijowski i Marszałek Ziemi Wołyńskiej, Toruń, ss. 290, 1997

Maliszewski Kazimierz, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej, Toruń, ss. 199, 2001 - V

Michaluk Dorota, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku. Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne, Toruń, ss. 220, 2002 - VIII

Poraziński Jarosław, Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710), Toruń, ss. 217, 1999 - IX

Radzimiński Andrzej, Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, Toruń, ss. 228, 2000 - III

Radzimiński Andrzej, Supruniuk Anna, Wroniszewski Jan (red.), Venerabiles nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Toruń, ss. 585, 1997

Radzimiński Andrzej, Wroniszewski Jan, Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń, ss. 389, 1999 - XII

Sieradzan Wiesław, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Toruń, ss. 274, 2000 - I

Szweda Adam, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń, ss. 403, 2001 - X

Tomczak Andrzej, Zarys dziejów parafii Gieczno do roku 1939, Toruń, ss. 190, 1997

Malgorzata Dajnowicz, Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002 (wydawca: Łomżynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, s. 269, mapy, zdjecia)Wykaz artykułów o tematyce genealogiczno-heraldycznej
autorstwa Roberta Kosteckiego (rkostecki@poczta.fm) zamieszczonych na łamach "Głosu Pasłęka"

1. Szlachta "gniazdowa" w Prusach, cz. I, nr 12 (47), 1994, s. 8.
2. Szlachta "gniazdowa" w Prusach, cz. II, nr 1 (48), 1995, s. 10.
3. Historia jednego rodu - Bażyńscy, nr 2 (49), 1995, s. 10.
4. Historia jednego rodu - Klec-Pilewscy, nr 3 (50), 1995, s. 10.
5. Historia jednego rodu - Mgowscy, nr 4 (51), 1995, s. 12.
6. Historia jednego rodu - Dohnowie, nr 5 (52), 1995, s. 12.
7. Historia jednego rodu - Dönhoffowie, nr 6 (53), 1995, s. 11.
8. Historia jednego rodu - Drzewiccy, nr 7 (54), 1995, s. 6.
9. Historia jednego rodu - Perbandtowie, nr 8 (55), 1995, s. 6.
10. Historia jednego rodu - Spiringowie, nr 9 (56), 1995, s. 12.
11. Historia jednego rodu - Hoppe, nr 10 (57), 1995, s. 16.
12. Historia jednego rodu - Jascy, nr 11 (58), 1995, 11.
13. Historia jednego rodu - Sprengel, nr 12 (59), 1995, s. 11.
14. Historia jednego rodu - Jungschultz, nr 1 (60), 1996, s. 10.
15. Historia jednego rodu - Friedwald, nr 2 (61), 1996, s. 10.
16. Herb biskupa Andrzeja Olszowskiego w Katedrze Warmińskiej we Fromborku, nr 3 (62), 1966, s. 12.
17. Zmienność herbu rodu Stange, nr 6 (65), 1996, s. 12.
18. Herb Michała Dąbrowskiego w kanonii pod patronatem św. Michała we Fromborku, nr 7 (66), 1996, s. 9.
19. Historia jednego rodu - Kownaccy, nr 8 (67), 1996, s. 10.
20. Historia jednego rodu - Alexwange, nr 9 (68), 1996, s. 10.
21. Ród Prusów, cz. I, nr 10 (69), 1996, s. 12.
22. Ród Prusów, cz. II, nr 12 (71), 1996, s. 13.
23. Najstarsze pieczęcie i herb miasta Pasłęka, nr 1 (72), 1997, s. 12.
24. Jeszcze o rodzie von i zu Dohna, nr 2 (73), 1997, s. 13.
25. Historia jednego rodu - Von Kunheim, nr 3 (74), 1997, s. 15.
26. Elbląskie rody patrycjuszowskie - Braunowie, nr 4 (75), 1997, s. 15.
27. Historia jednego rodu - Von Röbern, nr 5 (76), 1997, s. 16.
28. Ród Prusów, cz. III, nr 8 (79), 1997, s. 14, 15.
29. Pasłęccy urzędnicy krzyżaccy (1318-1520) [Geyer; v. Boventin; Koswitz; Mauer; v. Redern; v. Wenkheim; v. Baldersheim; v. Merheim; v. Waltershausen; v. Lichtenheim, v. Angelloch; v. Drahe; Truchsess v. Wetzhausen; Schenck v. Lochow; v. Castellalter; Reuss v. Plauen] , dodatek specjalny do nr 9 (80), 1997, s. III-V.
30. Zmienność herbu rodu von Perbandt, nr 10 (81), 1997, s. 13.
31. Ród Prusów, cz. IV, nr 11 (82), 1997, s. 16.
32. Historia jednego rodu - Myślęccy, nr 12 (83), 1997, s. 20.
33. Gmerki i herb rodzinny Koperników, nr 1 (84), 1998, s. 19.
34. Katusz herbowy Andrzeja Łysakowskiego kanonika warmińskiego, nr 3 (86), 1998, s. 16.
35. Herby pasłęckich urzędników krzyżackich [v. Baldersheim; v. Merheim], nr 12 (95), 1998, s. 21.
36. Herby pasłęckich urzędników krzyżackich [ v. Bovenden; v. Angelloch], nr 1 (96), 1999, s. 15.
37. Von Krockow - książęcy starosta pasłęcki i jego herb, nr 3 (98), 1999, s. 14.
38. Herby pasłęckich urzędników krzyżackich - von Drahe, nr 4 (99), 1999, s. 18.
39. Herby pasłęckich starostów książęcych - von Ölsnitz i von Zehmen, nr 5 (100), 1999, s. 24.
40. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Bochsen; v. Borck; v. Brollhoffen; v. Deppen], nr 6 (101), 1999, s. 20.
41. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Königsegg; v. Lüttwitz; v. Rautter; v. Reppichau], nr 7 (102), 1999, s. 20.
42. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Schöneich; v. Willmsdorf; v. Witmannsdorf; v. Tettau], nr 8 (103), 1999, s. 12.
43. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Hohendorf; v. Rosenhagen; v. Schertwitz; v. Saucken], nr 9 (104), 1999, s. 13.
44. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Dobrzeński; v. Janitz; v. Nostitz; v. Zedwitz], nr 10 (105), 1999, s. 13.
45. Herby pasłęckich urzędników książęcych [v. Houwald], nr 11 (106), 1999, s. 22.
46. O starożytnym herbie Panów Chmielnickich, nr 12 (107), 1999, s. 20.
47. Z Flandrii do Pasłęka. Historia rodu Jungschulz, nr 9 (116), 2000, s. 18, 19.
48. Kartusz herbowy Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego (1552-1621), nr 10 (117), 2000, s. 19.
49. Ignacy Krasicki (1735-1801) biskup warmiński i jego rodzina, nr 2 (121), 2001, 23.
50. Historia jednego rodu - Nenchenowie, nr 9 (128), 2001, s. 18.
51. Herby pasłęckich urzędników krzyżackich [v. Herbilstadt], nr. 10 (129), 2001, s. 16.
52. Heraldyka epitafium Joanny Elżbiety zur Lippe-Detmold (*06.08.1653 Detmold -+15.04.1690 Sambród) z kościoła p. w. Matki Boskiej Miłosierdzia w Strużynie, nr 1 (132), 2002, s. 13, 14.
53. Płyta nagrobna małżonków von Wilmsdorf z kościoła p. w. św. Bartłomieja w Pasłęku, nr 4 (135), 2002, s. 10.

do głównej strony